Методология на изследването gemiusAudience

Еволюция на gemiusAudience

През последните 6 години „Гемиус” извършва всички възможни видове онлайн проучвания – от анализ на регистрационни файлове, притежавани от интернет потребителите, до класически мониторинг чрез панел, съставен от привлечени по телефона членове на домакинства. Въз основа на този опит, компанията разработва, тества и прилага с голям успех методологията на gemiusAudience из цяла Източна Европа.

Никой не е успял да разработи практически функциониращ „чист” метод за измерване на интернет аудиторията. Всички индивидуални техники на онлайн изследване, които вече са разработени, имат своите съществени ограничения от различен характер. Тези ограничения – както показва опитът на„Гемиус” в Източна Европа, подкрепен от многобройни методологически доклади, които могат да се получат от Асоциацията на изследователите в областта на маркетинга и изследване на общественото мнение (ESOMAR) и от Фондацията за рекламни проучвания (ARF) - са известни на целия пазар.

Справянето с ограниченията на „чистите” методологични подходи изисква интеграция между многобройни методи на изследване. От октомври 2005 г. досега едва няколко компании по света постигнаха успешно тази цел. „Гемиус” извършва интегрирано измерване на интернет аудиторията от 2002 г., като използва подхода на gemiusAudience.

Подходът на gemiusAudience следва някой от следните два пътя: pop-up панел или софтуерен панел.

Както е показано горе - двете методологии предоставят независимо една от друга данни, между които съществува приемственост и така клиентите на „Гемиус” остават с впечатлението, че двете технологии са взаимозаменяеми по ефективен начин. На няколко пазара, където gemiusAudience започна с pop-up панел, процесът впоследствие прерасна в софтуерен панел при гладък преход.

Ако се нуждаете от повече информация за методологията на gemiusAudience, можете да се свържете с „Гемиус”.  


Методология на изследването gemiusAudience: pop-up панел

Подходът рop-up панел интегрира няколко компонента на изследването, за да генерира необходимите данни за медийно планиране:

  • gemiusTrafficориентирана към отделните сайтове система на измерване (събират се данни за потребление и трафик).
  • pop-up анкети – подават се на случайна извадка интернет потребители, които посещават участващите уеб сайтове (чрез тях се събират социо-демографски данни и/или данни за продукти/начин на живот).
  • структурно офлайн изследване независимо изследване, което се провежда на редовни интервали и използва офлайн методи (описва социо-демографията на населението от интернет потребители).

Ориентираните към сайта данни, използвани от системата gemiusTraffic, съдържат информация за трафик/потребление за всички интернет потребители, които посещават участващите уеб сайтове. В рамките на тези данни, „Гемиус” събира също така информация за трафик/потребление за тези интернет потребители, които са посетили участващите сайтове и са попълнили pop-up анкети. 

Тези pop-up анкети се излъчват произволно на извадка интернет потребители, които посещават участващите сайтове. Платформата контролира честотата на излъчване и това то да не се повтаря за един и същ потребител, както и разпределението му във времето и сред аудиторията. За да прецени обхвата, „Гемиус” елиминира надценяването на реалните интернет потребители, което се появява с изтриването на куки файлове и гарантира, че изчисленията на трафика в gemiusAudience са точни и съответстват на фокусираните върху сайтове инструменти. 

Окончателният резултат представлява данни за медийно планиране, основани върху извадка от 20 - 50 хиляди анкетирани и описващи всички участващи сайтове в най-малки подробности. Данните се публикуват веднъж месечно и се отнасят за период от един месец или една седмица.

Основната разлика между подхода pop-up панел и този на софтуерен панел е в сайтовете: pop-up панелът може да даде информация само за участващи в изследването сайтове. Софтуерният панел може да предостави данни за всички сайтове (независимо дали са решили да участват или не).

Освен това, тъй като pop-up панелът не изисква дългосрочно съответствие с проучването, този подход няма нужда от големи разходи за стимули или управление на панела (което пък позволява на „Гемиус” да предлага pop-up панел на по-ниска цена от софтуерния панел).

Повече информация за gemiusAudience можете да получите, като се cвържете с „Гемиус”.  


Методология на изследването gemiusAudience: софтуерен панел

Подходът софтуерен панел интегрира няколко компонента на изследването, за да генерира данни за медийно планиране:

  • gemiusTraffic [линк: gemiusTraffic Global Product Page] фокусирана върху отделните сайтове система на измерване (събират се данни за потребление и трафик).
  • pop-up анкети – подават се на случайна извадка интернет потребители, които посещават участващите сайтове (събират се социо-демографски данни и/или данни за продукти/начин на живот и се набира панел от анкетирани).
  • структурно офлайн изследване независимо изследване, което се провежда на редовни интервали и използва офлайн методи (описва социо-демографията на населението от интернет потребители).
  • измерване, базирано на панел – пасивен мониторинг на използването на интернет чрез софтуер, инсталиран на компютрите на участниците в панела (у дома и на работното място).

Ориентираните към сайта данни, използвани от системата gemiusTraffic, съдържат информация за трафик/потребление за всички интернет потребители, които посещават участващите сайтове. В рамките на тези данни, „Гемиус” събира също така информация за трафик/потребление за тези интернет потребители, които са се съгласили да участват в измерваното чрез панел (посредством pop-up анкети).

Тези pop-up анкети се излъчват произволно на извадка потребители, които посещават участващите сайтове. Платформата контролира честотата на излъчване и това то да не се повтаря за един и същ потребител, както и разпределението му във времето и сред аудиторията. Рop-up анкетите служат за събиране на социо-демографски данни от един компютър и за отправяне на покана към потребителя да участва в измерването чрез панел. 

Ако потребителят се съгласи да участва в измерването чрез панел, впоследствие той инсталира софтуера net Meter на своя компютър, който изпраща информация на „Гемиус” какви сайтове се посещават от компютъра на потребителя.

Извадката се претегля демографски и поведенчески, за да се гарантира демографска и поведенческа представителност, като се прилагат структурни тегла от структурното офлайн изследване и се използват данни от инструментите, фокусирани върху сайта.

Окончателният резултат представлява данни за медийно планиране, основани върху голяма извадка от 10 – 30 хиляди анкетирани, описващи до 4000 сайта в най-малки подробности. Данните се публикуват веднъж месечно и се отнасят за период от един месец или една седмица.

Основната разлика между подхода pop-up панел и този на софтуерен панел е в сайтовете: pop-up панелът може да даде информация само за участващи сайтове. Софтуерният панел може да предостави данни за всички сайтове (независимо дали са решили да участват или не).

Тъй като софтуерният панел е по-натрапчив от pop-up панела, процентът на отговорите при него като цяло е по-малък. Освен това, при него се изисква прилагането на програма със стимули наред с управлението на панела. Тези две изисквания правят подхода на софтуерен панел подходящ за по-големи пазари (пазари с по-голямо население като Полша или Чехия).

 Повече информация за изследването gemiusAudience можете да получите, като се cвържете с „Гемиус”.