Методология на изследването gemiusEffect

Анализът на ефективността на една рекламна кампания трябва да се извършва в неутрална и обективна среда. Всеки един от трите модула, използвани в изследването gemiusEffect е независим, обективен и неутрален. Въпреки че са интегрирани в платформата на gemiusTraffic, трите модула се реализират с помощта на различни методологии, за да могат съответно да решат различните въпроси, които разглеждат.

·        gemiusDirectEffect

Това изследване се извършва чрез измерване на сайтове посредством платформата gemiusTraffic, която е собственост на „Гемиус”. gemiusDirectEffect изследва пряката реакция към Вашата рекламна кампания онлайн и измерва директно поведението на интернет потребителите.

Изследването се прави чрез скриптове на gemiusTraffic, които се свързват с излъчваните рекламни форми на сайта на рекламодателя. Скриптовете събират данни за всяка рекламна емисия и за кликванията от интернет потребителите. По този начин получаваме данни за това колко пъти даден потребител е кликнал на кампанията и какво е поведението му след кликването (или ако не е кликнал –какво е поведението му).

·        gemiusBrandingEffect

Анализът на ефекта върху възприемането на дадена търговска марка се извършва чрез анкети, показани в интернет и попълнени от потребителите. Анкетите винаги се разработват за целите на конкретна рекламна кампания. Резултатите от тях се смятат за декларативни данни.  

Изследването се прави с две групи интернет потребители: преди началото на кампанията (контролна група) и след края й (обхваната група). И на двете групи анкетите се излъчват произволно. Това става преди кампанията да започне и непосредствено след края й (в зависимост от продължителността), с цел да се съберат до 1000 попълнени анкети за всяка група.

Изследването се извършва за услуги, за които се реализира кампанията. По този начин постигаме ефекта на достигане до целевата група, която е имала контакт с рекламата (в обхванатата група). Интернет потребителите не получават възнаграждение за попълване на анкетите, което помага техните отговори да са обективни.

Анализът се състои в изследване на разликите във възприемането на маркетинговото послание между контролната и обхванатата група.

·        gemiusProfileEffect

Изследването gemiusProfileEffect е основано на изследването gemiusAudience, с което ''Гемиус" измерва социо-демографския профил на потребителите, посещаващи над 350 уеб сайта. Благодарение на gemiusAudience, компанията успя да разработи един квази-панел от интернет потребители, които се идентифицират чрез използваните от тях куки файлове.

Изследването gemiusAudience използва уникален аналитичен алгоритъм, за да увеличи максимално стойността на данните: интернет потребител, попълнил анкета на сайт A, при посещението си в сайт Б носи своя социо-демографски профил със себе си на този сайт. Затова потребител, попълнил анкета на един сайт, изгражда общата извадка от анкетирани във всички сайтове, които посещава.

Изследването gemiusProfileEffect използва набора данни, получени от изследването gemiusAudience. Примерният мащаб на изследването е пряко свързан с обхвата на кампанията (защото обхватът на кампанията се отразява на вероятността тя да е достигнала потребител, попълнил анкета на gemiusAudience). Събраните данни се претеглят поведенчески спрямо населението, имало досег с кампанията. Благодарение на този процес, можем да анализираме данни както на ниво цялостна аудитория на кампанията, така и на малки групи като примерно тези, имали контакт с конкретна рекламна форма или дори комбинации рекламна форма / местоположение.

Допълнителна информация за методологията на gemiusEffect  можете да получите, като се cвържете с „Гемиус”.