Характеристики на gemiusGeo

Базата данни gemiusGeo съдържа над 834 000 записа, от които 78.7 хил. са за полски адреси. Тя се актуализира месечно и съдържа следните данни:

  • Начален и краен IP адрес,
  • Код на страната,
  • Код на административния регион,
  • Код на града.

Даден IP номер може да се представи десетично с разделителен знак (напр.213.134.142.22) или като 32-битов номер (напр. 3582365206).

gemiusGeo се дава на клиентите като файл CSV или в двоичен формат.

Използването на данни от базата на gemiusGeo не налага закупуването на допълнително оборудване или софтуер, нито пък услугите на специалист по информационни технологии. В случай на затруднение, нашите специалисти ще окажат необходимата помощ.

 Ако се нуждаете от допълнителна информация, можете да се cвържете с „Гемиус”.