Вие се намирате тук: Изследвания -> gemiusInsight

Предимства на gemiusInsight

GemiusInsight дава възможност за:


* Непрекъснато следене на информацията в интернет.

* Наблюдаване тенденциите свързани с дадена марка или нейните конкуренти.

*Разбиране влиянието на оформящи общественото мнение среди - портали и уебсайтове които оказват влияние върху мнението на интернет потребителя свързано с определена марка.

* Разбиране на контекста, в който една конкретна марка и нейните конкуренти се възприемат от интернет потребителя.

* Наблюдаване действията, предприети от конкурентни марки, както и влиянието което тези действия оказват сред интернет потребителите.

* Създаване на мрежа от понятия, свързани с марката, която се анализира.

*Анализ на вида отношения (емоционални, както и рационално) и нагласите които марката предизвиква и формира в хората.

*Препоръки относно подобряване на продукта или услугата и свързаните с тях маркетингови кампании.

*Помощ при планиране на действия, насочени към подобрения / промени в имиджа на марката, включително и чрез табла за съобщения и блогове.

Информация за пазарните изследвания gemiusInsight могат да бъдат предоставени от наш консултант. Моля не се колебайте да се свържете с Gemius.