Методология на изследването gemiusUsability

Изследването gemiusUsability е създадено от екип експерти на „Гемиус” въз основа на метода на Jakob Nielsen и на методите на други експерти в тази област. Разработеният от нас метод включва също така опита на „Гемиус” в интернет изследванията. 

При gemiusUsability се използва следното:

  • експертни познания
  • интервюта
  • наблюдение на потребители

Модулът gemiusUsabilityInspection

В рамките на този модул се извършва преглед на интернет сайта от експерт. Той използва контролни списъци; набор от критерии, на които отговарят сайтове с голяма използваемост. Като резултат от това изследване се дава показател за съответствието на сайта със заложените стандарти за използваемост, заедно със списък на неизпълнените критерии.

Модулът gemiusUsabilityEvaluation

Този модул представлява прецизен преглед на сайта от експерти по отношение на съществуващи слабости в използваемостта му (евристична оценка). В резултат се съставя точен списък на проблемите, заедно с коментари и препоръки.

Модулът gemiusUsabilityTest

По време на изследването потребителите извършват различни задачи в анализирания интернет сайт. Понеже изследването се извършва в естествена среда, няма елемент на отклонение поради лабораторен ефект. Модулът позволява да идентифицирате тези отличителни черти на продукта, които намаляват използваемостта му.

 Допълнителна информация можете да получите, като се cвържете с „Гемиус”.